AT Command Test cho các dòng Module SIM

AT Command Test cho các dòng Module SIMCOM 7600, 7670, 7680

1.Giới thiệu phần mềm AT Command Test

Đây là ứng dụng do Linh Kiện Thủ Đức phát triển, dựa trên nhu cầu test và phát triển nhanh các ứng dụng dựa trên module SIM, IoT

Trong quá trình phát triển ứng dụng dành cho các dòng module SIM, nếu có vấn đề gì các bạn có thể liên hệ trực tiếp tới Linh Kiện Thủ Đức, sẽ được hỗ trợ và update nhiệt tình

Cập nhật:

  • Hỗ trợ MQTT qua AT command
  • Hỗ trợ MQTTS qua AT command, bao gồm mode:
    • Không verify server: Không có Server CA file
    • Verify server: Có server CA file
    • Verify client và server: Có server CA file + Client Cert + Client Key
  • Hỗ trợ lưu command
  • Hỗ trợ GPS, Location based service

2. Các tính năng cơ bản

- Hỗ trợ các command cơ bản

- Hỗ trợ SMS

- Hỗ trợ Call

- Hỗ trợ MQTT trên nền TCP

- Hỗ trợ MQTT AT command của SIMCOM

- Hỗ trợ GPS (A7600CE) hoặc LBS (Location based service - A7670C, A7600C1)

 

 

3. Các tính năng sẽ phát triển

- HTTP(S)

- Hỗ trợ Kết nối PPP (Point to Point)

4. Link Tải: 

Link


Hướng dẫn kết nối TCP/IP Module SIM 4G SIM7600 A7670 A7680